Skip to contents (site navigation)


OPPK

 

Přístrojové vybavení

K současnému přístrojovému vybavení laboratoře byly pořízeny následující přístroje:

NMR spektrometr s protonovou pozorovací frekvencí 700 MHz určený pro strukturní biologii

NMR spectrometer Bruker AVANCE III 700 MHz

Spektrometr je vybaven 5 mm triple-resonanční Z‑gradientní (1H,19F/13C/15N) TCI kryosondou s vysokou citlivostí pro jádra 1H, 19F a 13C a dále 5 mm QXI quadruple-resonanční Z‑gradientní sondou pro měření 1H/31P/13C/15N korelací.

NMR spektrometr je využíván pro určení prostorové struktury menších biomakromolekul v roztoku a umožňuje sledovat jejich vnitřní dynamiku na různých časových škálách (ns-ms-dny). Lze pozorovat velmi slabé interakce biomakromolekula-ligand při atomovém rozlišení.

hmotnostní spektrometr s Fourierovou transformací a iontově cyklotronovým hmotnostním analyzátorem (FT-ICR-MS) s magnetickým polem 12 T

Bruker Solarix 12T FTMS

Spektrometr iontové cyklotronové rezonance s Fourierovou transformací je vybaven ionizací elektrosprejem a technikou desorpce a ionizace laserem. Obě techniky jsou součástí kombinovaného iontového zdroje, produkované ionty lze míchat a dále s nimi pracovat. Iontová optika s fokusačními, selekčními a akumulačními prvky umožňuje provádět disociace iontů: kolizí indukovanou disociaci a disociaci elektronovým záchytem. Iontově cyklotronová Paracela je umístěna v homogenním magnetickém poli s indukcí 12 Tesla a dosahované hmotnostní rozlišení je v řádu milionů (FWHM). Přístroj je vybaven nano-kapilárním HPLC systémem (nano-ESI, ESI) a může provádět hmotnostně-spektrometrické zobrazovací experimenty (MALDI, NALDI).

rozšíření stávajícího NMR spektrometru 600 MHz o spojení s kapalinovou chromatografií (LC-NMR)

NMR spectrometer Bruker AVANCE III 600 MHz

Systém HPLC-SPE-NMR,MS (vysokoúčinná kapalinová chromatografie, extrakce na pevné fázi, NMR Spektrometr AVANCE III 600 MHz, hmotnostní spektrometr micrO TOF – Q III)

Spektrometr je vybaven 5 mm triple-resonanční Z‑gradientní (1H/13C/15N) TCI kryosondou s vysokou citlivostí pro jádra 1H a 13C, sonda umožňuje měření v průtočném režimu (objem měřicí cely: 30 a 120 µl). Systém obsahuje automatický liquid handler umožnující přesnou a reprodukovatelnou přípravu vzorků.

Systém je využíván pro separaci látek pomocí kapalinové chromatografie a extrakce na pevné fázi a následně pro měření 1D–nD 1H, 13C, 2H, 15N NMR ' spekter a hmotnostních spekter. NMR spektrometr je využíván k určení 3D struktur menších biomakromolekul, topologie organických molekul, stanovení metabolitů, přírodních látek a analýze komplexních směsí.

Praha & EU

Investujeme do vaší budoucnosti
NAVRCHOLU.cz